Yhdistyksen säännöt

KYPROSKOIRAT RY SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kyproskoirat ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää eläinten huonoa kohtelua Kyproksella ja toimia ensisijaisesti Kyproksen kodittomien koirien ja kissojen hyväksi. Yhdistyksen pyrkimyksenä on edistää eläinten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä vähentää kodittomien eläinten määrää Kyproksella.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kyproksella. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden Kyproksella, Suomessa tai muissa maissa toimivien, eläinten asiaa ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys auttaa ihmisten kaltoin kohtelemia, kärsiviä tai kodittomia koiria ja kissoja muun muassa etsimällä näille uusia koteja Suomesta, avustamalla eläinten sterilisaatioiden kustannuksissa sekä parantamalla tarhoilla elävien koirien ja kissojen elinolosuhteita. Yhdistys avustaa yhteistyötarhoja raha- ja tavaralahjoituksin.

Yhdistys vierailee säännöllisesti yhteistyötarhoilla pysyäkseen ajan tasalla koirien elinolosuhteista ja kartoittaa tarhojen tarpeita. Yhdistys varmistaa, että lahjoitukset käytetään yhdistyksen haluamalla tavalla. Yhdistys voi osallistua tarkoitukseen soveltuviin koiratapahtumiin ja järjestää sellaisia sekä julkaista omaa materiaalia, ja se voi pyrkiä vaikuttamaan eri päättäjiin tekemällä eläinsuojelupoliittisia aloitteita. Yhdistys voi järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisilla luvilla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä, kirpputoreja ja tavarakeräyksiä sekä myydä pienimuotoisesti omia kannatustuotteitaan. Lisäksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen kannatusjäseniksi pääsevät eläinten auttamisesta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, ja jotka maksavat yhdistyksen jäsenmaksun. Hallitus vahvistaa kannatusjäsenten liittymisen yhdistykseen.

Ainaisjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä maksaa yhdistyksen kertaluonteisen ainaisjäsenmaksun.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jota suosittelee vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli on jättänyt jäsenmaksun maksamatta yhdeltä kalenterivuodelta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdesta neljään muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös yhdistyksen hallituksen suljetussa Facebook-ryhmässä, puhelimitse, sähköpostin, Skypen tai muun sähköisen viestintävälineen avulla. 

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös olematta fyysisesti paikalla puhelimitse tai sähköisellä viestintävälineellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus-, ainais-, ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös olematta fyysisesti paikalla puhelimitse tai sähköisellä viestintävälineellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kotisivuillaan, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11. VUOSIKOKOUS

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan  sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen  kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.